2024

KOOLITUSED

Mõtle õigesti, liigu kiirelt, lase täpselt

IPSC

Kursusele on oodatud kõik laskespordihuvilised ja tulirelva käsitsemise baasoskusi omavad inimesed, kes soovivad tegeleda põnevust ja väljakutseid pakkuva laskespordialaga. Kursuse läbimise järgselt on võimalus ühineda TopGun laskurklubiga ning asuda regulaarselt treenima heas seltskonnas ja osa võtta adrenaliinirikastest võistlustest.

Järgmine koolitus: 22.02 ja 27.02.2024

Hind 120€

Practical-laskmise treeningud annavad relvaomaniku laskeoskustele uue kvaliteedi, mis seisneb eelkõige relva ohutus käsitsemises, tehnilistes ja taktikalistes oskustes ning mõttekiiruses. Tähenduslikult võtab selle kvaliteedi kokku practical-laskmise kolm peamist komponenti – jõud, täpsus, kiirus. Need komponendid on saanud ka laskesportlasi rahvusvaheliselt ühendava IPSC (Rahvusvaheline Practical-Laskmise Konföderatsioon) deviisiks – Diligentia, Vis, Celeritas.

Practical sobib kõigile – nii meestele kui naistele ja seda igas vanuses ning olenemata nende sotsiaalsest positsioonist. Tunnustatakse mitmeid erinevaid vanuseklasse – alates Juunioridest (alla 21) kuni Super Seeniorideni (+60) välja. Lisaks ei tehta mingit vahet võistleja soo põhjal – laskeülesanded on kõigile samad ning tihtipeale on ühelt laskepositsioonilt teisele kiirelt liikuv väikesekasvuline nõtke naine saavutanud parema tulemuse kui treenitud lihastega mehemürakas.

Meie poolt korraldatava kursuse üldeesmärgiks on tutvustada laskurile practical-laskmise põhimõtteid ja eripärasid, anda vajalikud teadmised ja oskused ohutuks osalemiseks IPSC võistlustel ning harjutada turvalist ja vastutustundlikku relvaga ümberkäimist. Neile, kellel veel oma relv ja varustus soetamata, antakse nõu valikute ja otsuste tegemisel lähtuvalt nende soovidest ja eesmärkidest.

Kursuse lõpus testitakse osalejate teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi. See on vajalik eelkõige selleks, et võistlustel olek tagatud nii laskuri enda kui ka kaasvõistlejate, kohtunike ning pealtvaatajate ohutus. Practical-laskmine on väga dünaamiline laskespordi ala ning seetõttu mingeid hinnaalandusi ohutuse ja turvalisuse seisukohalt ei tehta.

Turvakursuse edukalt läbinud ning valitud klubi liikmeks võetud isik saab IPSC Estonia Laskesportlase litsentsi ning on edaspidiselt õigustatud osalema kõigil IPSC laskevõistlustel nii Eestis kui ka välisriikides, samuti laienevad talle relvaseadusest tulenevad laskesportlase eriõigused ja võimalused.

KAVA

1 PÄEV:, kontaktõpe TopGun koolitusklassis, kell 18.00-21.00
(orienteeruv lõpp)

Seminari esimene osa. Praktikal-laskmise alused tuginedes reeglistikule ja teistele meie spordiala reguleeritavatele dokumentidele. Laskesportlase õigused ja kohustused, võistleja varustus,
Võistlusklassid, võistluste struktuur. Koolituse materjalid ning reegliraamat on koolituse hinna sees. Kasuks on pastakas ja paber märkmete tegemiseks.

2.PÄEV kontaktõpe TopGun koolitusklassis, kell 18.00-21.00
(orienteeruv lõpp)

Seminari teine osa. Jätkame võistlustega seotud teemade lahkamisega: laskepaiga vahendid, laskeharjutused ning nende läbimise protseduur, tulemuste arvestamine, protseduurilised karistused, diskvalifitseerimine, vahekohus.

3.PÄEV iseseisev töö, testi lahendamine.

Testi tuleb sooritada täies ulatuses vastates vähemalt 75% küsimustele õigesti. Materjalide, eriti reegliraamatu kasutamine on lubatud ja lahkelt soovitatud. Testi edukas sooritamine annab
Ligipääsu kirjalikule eksamile.

4.PÄEV kontaktõpe TopGun koolitusklassis ja lasketiirus, kell
18.00-22.45 (orienteeruv lõpp)

Alustame õhtut iseseisva töö analüüsist. Järgneb kirjalik eksam. Eksami soorituslävend on 75%. Eksami edukalt sooritanud laskurid pääsevad laskepraktikumile mis toimub kohapeal topgun lasketiirus. Praktikumi teemaks on praktikal-laskmise põhielemendid ning nende ohutu
Sooritamine. Proovime ka mitmest elemendist koosnevaid laskeharjutusi.

Praktikumiks läheb tarvis: tulirelv vähemalt kahe padrunisalvega, tulirelvale sobiv vööle kinnitatav kabuur, mis varjab päästikukaitset ning vähemalt kaks salvehoidjat.

Neljapäeva õhtul võI reede hommikul/päeval laskekatse, praktikal-laskmise reeglitele vastav L1 võistlus. Selle eduka läbimise jaoks peate ohutult ja reeglitele vastavalt sooritama kõik ettenähtud laskeharjutused. Sel võistlusel ei loe niivõrd täpsus ega kiirus, vaid ennekõike ohutus.

Vastavalt EPLÜ kodukorrale, laskurid, kes ei soorita teooria eksami edukalt, peavad läbima turvakursuse uuesti.

Laskurid, kellel ebaõnnestub laskekatse, saavad 30 päeva jooksul teha kordussooritust ning viia kursus eduka lõpuni.

Turvakursuse lõpus sisestame osalejate andmed Eesti regiooni infosüsteemisse. Selleks vajame teie luba töödelda teie isikuandmeid registreerimisankeedist, mida palume kõigil osalejatel täita koolituse esimesel päeval.

Kontaktõpe, praktikum ja laskekatse toimub TopGun lasketiirus Viimsis

Relvaloa koolitus

TopGun lasketiir ja laskurklubi korraldavad tulirelva soetamisloa ja relvaloa taotleja koolitusi. Koolitus on teoreetiline-praktiline ettevalmistus politseis läbiviidava teoreetilise eksami ja laskmiskatse edukaks sooritamiseks. Koolitusele on oodatud kõik vastutustundlikud relvahuvilised, kes peavad vajalikuks enne relvaeksamile minekut oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Järgmine koolitus: 5. ja 7. veebruar 2024

Hind 220€

Koolitus algab kl. 18.00 ja kestab orienteeruvalt kella 21.00-ni, lisaks tagame koolitusel osalejatele täiendavalt kaks individuaalset laskmisõppe harjutuskorda ja ligipääsu meie e-õppe keskkonda koos testide lahendamise võimalusega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine;

– tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine;

– vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest;

– ohutusnõuded relva käsitsemisel;

– relva- ja laskmisõpe, praktilised laskeharjutused.

Kursus toimub kui õpperühma on registreerinud vähemalt 5 osalejat.

Koolituse maksumuseks on 220 eurot, mille sisse on arvestatud koolituse vältel vajaminev laskemoon ja varustus. Kursusele registreerimine e-posti aadressil info@topgun.ee, lisainfo telefonil +372 51 89 176.

esmaabi baaskoolitus

1.juulil 2018 jõustus Relvaseaduse § 35 täiendus, mille kohaselt peab tulirelva soetamisloa või relvaloa taotleja esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist. Kui relva omamine ja laskeharrastus on teie vaba valik siis esmaabi andmise oskus on eluks vajalik, et tagada nii enda kui ka lähedaste turvalisus ja kindlustunne.

Järgmine koolitus: kuupäevad täpsustamisel

KESTUS: 16 akadeemilist tundi  (sh 8 akadeemilist tundi statsionaarõppe vormis ja 8 iseseisva tööna)

HIND: 75€

TOIMUMISE KOHT:

TopGun lasketiir, Rohuneeme tee 1

INFO ja REGISTREERIMINE: info@topgun.ee või Einar Lillo telefonil +372 51 89 176

Vastamaks relvaseaduse nõuetele ning tagamaks eluks vajalike oskused ja kindlustunne korraldame  esmaabi 16-tunnise baaskursuse.

Koolituse läbimisel väljastame soetamisloa või relvaloa taotlemise eelduseks oleva tunnistuse. Koolitus ja selle lõpetamisel väljastatav tunnistus on sobiv ka juhiloa taotlejale ja töökohal esmaabiandjale.

Koolituse viib läbi Aivar Kärner, kes on erakorralise meditsiini valdkonnas tegev alates aastast 2010, käesoleval ajal on Aivari igapäevatööks Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-õpetaja (RN 12913, BA, MSc).

Õppekava sisaldab järgmisi esmaabiteadmisi ja -oskusi:

 • esmaabi olemus ja üldpõhimõtted;
 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine;
 • kannatanu seisundi hindamine;
 • välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • esmaabi teadvusetuse korral;
 • vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine;
 • esmaabi vigastuste korral;
 • esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabikomplekti kasutamine.

Koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste kontrolliga kirjaliku testi vormis.

Relvaloa taotleja relvaeksamiks valmistumise e-õppe ja laskeoskuste omandamise kursus

Sa ei pea enam istuma klassiruumis ega jälgima lektori juttu. Õpid ise meie poolt antud suuniseid ja prioriteete järgides ning seda siis kui on aega, tahtmist ja võimalus. Meie usaldame Sind, et omapoolse pühendumuse ja hea juhendamise korral oled valmis sooritama nii teooriaeksami kui ka laskekatse koos relva ohutu käsitsemise võtetega.

Meie poolt:

 • metoodika
 • õpi- ja testikeskkond
 • suunised ja konsultatsioonid
 • lasketreeningud

Kursuse läbimise eelduseks on soov ja võime iseseisvalt õppida ja süveneda temaatikasse ning realiseerida oma teadmised eksamil. Kursuse programmist tulenevad suunised ja omandatud teadmised on oluliseks abivahendiks mõistmaks valdkonna toimimist, valmistamaks ette politseis läbiviidava relvaeksami sooritamist.

Programm koosneb viiest teoreetilise õppe moodulist, testikeskkonnast ja individuaalse relva – ja laskeõppe tundidest, kus saate kinnituse oma teadmiste ja oskuste taseme kohta.

Esimeses õppemoodulis tutvute programmi struktuuri, relvaeksami nõuete ja läbiviimise korraga ning ühtlasi viime Teid relvadega seonduva kultuuri ja eetika maailma. Anname metoodilisi soovitusi ja ülevaate vajaminevatest õppevahenditest.

Teise mooduli keskmes on relvaseadus, kus alamoodulitena omandate relvaseaduse peatükkides ja rakendusaktides sisalduvad nõuded. Olulisemad alamoodulid/peatükid lõpevad kontrollküsimustega õpitu kohta.

Kolmanda moodulis omandate karistusõiguslikud alused ja vastutuse sisu ja määrad karistusseadustiku, relvaseaduse ja selle rakendusaktide nõuete rikkumise eest.

Neljanda mooduli keskmes on hädakaitse teoreetilis-juriidiline käsitlus ning sellest tulenevad praktilised olukorrad ja kaasused.

Viiendas moodulis omandate tulirelva ohutu käsitsemise peamisi reegleid nii kirjas kui pildis. Saate hinnata oma teadmisi videokaasustele hinnangu andmisel ning omandate teoreetiliselt peamised tehnilised võtted laskeharjutuste sooritamiseks.

Kursus lõpeb valikvastustega testide (mis on sarnased politseis toimuva eksami testiküsimustega) lahendamisega, kus saate piiramatul arvul kontrollida oma teadmisi vastates 30 minuti jooksul 10-le valikvastustega küsimusele.

Teooriakursuse järgselt on Teil võimalus broneerida kaks tunniajalist individuaalset treeningut, et valmistuda teoorias õpitu realiseerimiseks eksami laskekatsel. Treeninguteks broneeri aeg eraldi telefonil 5637 7772 või e-posti aadressil info@topgun.ee

Kursuse kogumaksumus on 150 eurot. Kursusele registreerimiseks saada e-kiri aadressile info@topgun.ee , pärast mida saadame Teile arve ja mille tasumisel avame Teile personaalse ligipääsu topgun.ee/academy moodle keskkonnas e-õppe kursuse 30 päevaseks kasutamiseks. Alati oleme valmis vastama ka Teie poolsetele küsimustele.

Scroll to Top